روابط عمومی بسیج جامعه پزشکی خوزستان خبر داد :
دیدار بسیجیان کانون اساتید جامعه پزشکی با آیت الله شفیعی
رئیس شورای بسیج جامعه پزشکی لرستان:
رئیس شورای بسیج جامعه پزشکی لرستان گفت: در فتنه ۸۸، فتنه گران پیروزی مشارکت ۸۵ درصدی را به کام ملت تلخ کردند.